Úvod

Brno – město krátkých vzdáleností nebo dlouhých dojezdů?

Připomínka k Plánu udržitelné městské mobility města Brna.

V průběhu měsíce března bylo možné připomínkovat Plán udržitelné městské mobility města Brna, který by měl ovlivnit fungování městské dopravy na následující desítky let. Asociace brněnských architektů a stavitelů reaguje na zveřejnění Konceptu návrhové části Plánu městské mobility. K tomuto materiálu byla předložena tato zásadní připomínka:

Plán udržitelné městské mobility vychází z předpokladu, že v roce 2050 bude v Brně žít 480 tisíc spokojených obyvatel. Domníváme se, že tento předpoklad je pouze přáním a nikoliv reálnou prognózou. Ovšem jedná se také o podstatné východisko dalších závěrů předloženého plánu. Bez naplnění tohoto přání předložená vize mobility nemůže odpovídat realitě.

Dle plánu udržitelné mobility je Brno roku 2050 městem krátkých vzdáleností. K dosažení takového cíle je ovšem potřeba větší hustota zalidnění. Pokud na dané ploše nežije dostatek obyvatel, obchody, služby, školky, školy či zaměstnavatelé jednoduše neprosperují, postupně své podniky zavírají a obyvatelé jsou naopak nuceni dojíždět. Právě hustota obyvatelstva je to, co z města dělá „město krátkých vzdáleností“.

Demografická křivka vývoje počtu obyvatel nám ale ukazuje, že situace v Brně je zcela opačná a lidé se z centra města stěhují za jeho hranice. V Brně počet obyvatel nejenom že neroste, ale naopak klesá. Oproti tomu v okrese Brně – venkov za posledních 15 let vzrostl počet obyvatel o téměř 20 %. Přitom dle zjištění Magistrátu města Brna již dnes do města dojíždí 110 tisíc osob denně. Pro vytvoření tzv. města krátkých vzdáleností, je tedy zcela zásadní, aby se zabránilo dalšímu pokračování suburbanizace. Je potřeba vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání pro předpokládaných 100 000 nových obyvatel města. Tomu neodpovídá ani současné tempo výstavby, ani možnosti platného územního plánu města Brna.

Kompaktní město, město krátkých vzdáleností, zcela zásadně vyžaduje větší hustotu obyvatelstva v širším centru města Brna. Domníváme se proto, že by Plán mobility měl reflektovat reálný vývoj, nikoliv pouze přání, která nejsou podložena opatřeními zajišťující jejich naplnění. Aby se podařilo naplnit předpoklad plánu mobility, bylo by potřeba bytovou výstavbu v Brně přibližně ztrojnásobit.