Úvod

Stanovisko ke studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB)

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji se seznámily se Studií proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s.o. předala statutárnímu městu Brno v říjnu 2017. Studie proveditelnosti je kvalitní, komplexní a vyvážený dokument, který poskytuje všechny informace potřebné pro zodpovědné rozhodování.

Na základě výsledků hodnocení všech tří posuzovaných variant, A Řeka, B Petrov, BP bez projektu, se naše organizace rozhodly doporučit zastupitelstvu Statutárního města Brna hlasovat pro variantu A „Řeka“, alternativa A, Ab.

Vedou nás k tomu zejména následující důvody.

  • Z hlediska provozních cílů prokazuje varianta A lepší výsledky, a to zejména v realizovatelnosti stavby za provozu a vytvoření výhodných podmínek pro budoucí zaústění vysokorychlostních tratí.
  • Z hlediska investičních nákladů je varianta A nejúspornější, a to jak v investičních nákladech uvnitř ŽUB, tak zejména v nákladech na realizaci vysokorychlostních tratí. Rozdíl v technické a investiční náročnosti zapojení VRT do uzlu považujeme za významný.
  • Vyšší investiční náklady do městské infrastruktury ve variantě A proti variantě B neznamenají nevýhodu, ale naopak vytváří podmínky pro rychlý rozvoj tzv. Jižního centra. Pokud chce město tuto oblast rozvíjet, musí zde městskou infrastrukturu vybudovat v každém případě.
  • Z hlediska urbanistického vytváří varianta A lepší podmínky pro rozvoj území Trnitá – Opuštěná – Heršpická, stejně jako pro dobudování městské infrastruktury v oblasti Brno – jih.
  • Územní a projektová připravenost varianty A je na vysokém stupni. V případě varianty B by bylo nutné dosáhnout souladu s územně plánovacími dokumenty a zajistit pozemky nutné pro realizaci jak železnice, tak městské infrastruktury. Pro variantu A jsou tyto podmínky zajištěny.
  • Termín možného zahájení výstavby varianty B je proto nejistý a obtížně odhadnutelný. Domníváme se, že rozdíl v možnosti zahájení variant A a B může být podstatně vyšší než 6 let podmíněně uváděných ve studii proveditelnosti. Složitost územní přípravy varianty B může dokonce ohrozit její realizovatelnost.

Jsme přesvědčeni, že zastupitelstvo Statutárního města Brna má dnes dostatečné podklady pro konečné rozhodnutí. Nejhorší variantou pro budoucnost města by bylo nerozhodnout a pokračovat v nekonečném procesu hledání, posuzování a vyhodnocování. V roce 2024 uplyne 100 let od první grafické podoby návrhu na přestavbu ŽUB s hlavním nádražím jižně od Opuštěné. Bylo by symbolické, kdyby v tomto roce zde již bylo živé staveniště.